CMSF

Nou Servei: LOGOPÈDIA

A l'àrea de la Logopèdia, s'atendran pacients amb dificultats i trastorns que interfereixen a nivell del Llenguatge (receptiu i expressiu), de la Parla, dels aprenentatges i altres alteracions funcionals.

Les dificultats d’aprenentatge dels nostres fills són causa de preocupació que ens inquieta com a pares. En primer lloc perquè sabem que les causes o circumstàncies no favorables perjudicaran i condicionaran l'assimilació dels continguts acadèmics i el poder seguir el curs com la resta de companys, i en segon lloc perquè potser durant tot aquest procés pel qual passa el nen, de saber que no segueix el curs com els seus companys, pot portar-lo a viure aquesta situació amb ansietat, tensió, retraïment, desinterès, mal humor, etc...; fins i tot pot arribar a afectar el seu estat emocional i autoestima, empitjorant més, si és possible, la situació a nivell global. És per això que, quan es presenten aquestes situacions, és favorable demanar ajut extern de professionals especialitzats que puguin ajudar al nostre fill per acompanyar-lo en tot aquest procés.

A continuació s'esmenten els camps de la logopèdia que s'hi treballen.

DIFICULTATS EN L'APRENENTATGE PER TRASTORNS DEL NEURODESENVOLUPAMENT.
És el conjunt de dificultats cognitives que afecten la maduració neurològica normal dels nens, generant alteracions o retards en l'aprenentatge i el creixement d'habilitats del tipus motor, comunicacionals i socials.
DISLÈXIA:     La dislèxia és una discapacitat de l'aprenentatge en lectura. Les persones amb dislèxia tenen dificultat per llegir amb fluïdesa i sense errors. També poden tenir dificultats amb la comprensió lectora, ortografia i escriptura.

TDAH:     El trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) és una afecció crònica. El TDAH inclou una combinació de problemes persistents, com ara dificultat per mantenir l'atenció, la hiperactivitat i el comportament impulsiu.

TEA:     Els trastorns de l’espectre autista (TEA) són una discapacitat del desenvolupament que pot provocar problemes socials, comunicacionals i conductuals significatius. Sovint tenen problemes amb les destreses socials, emocionals i de comunicació. És possible que repeteixin determinats comportaments o que no vulguin canvis en les activitats diàries. Moltes persones amb TEA també tenen diferents maneres d'aprendre, parar atenció o reaccionar davant de les coses.

DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL:     Afectació general dels processos cognitius; limitacions en el funcionament intel·lectual i en la conducta adaptativa a les habilitats socials, conductuals i pràctiques tals com el domini del llenguatge, les funcions executives i la motricitat.

TRASTORNS DE LA COMUNICACIÓ que tenen a veure amb:
Articulació, Llenguatge i Parla.

DISLÀLIA FUNCIONAL:     És la no correcta articulació o no articulació dels sons de la parla que són vistos normals per a l'edat del nen, sense que hi hagi una alteració a la cavitat oral. De vegades substitueixen una lletra per una altra, la pronuncien malament o no la pronuncien. Exemples de dislàlia poden ser: La mala sonorització de la R, confusió de S per Z, etc…

RETARD DE LA PARLA:     Retard de l'inici i del desenvolupament de l'expressió del llenguatge d'un nen en el desenvolupament cronològic normal per a la seva edat, tant pel que fa a les paraules com a l'estructuració de la sintaxi.

RETARD DEL LLENGUATGE:     Un nen amb un retard del llenguatge pot dir correctament les paraules però ser incapaç de combinar dues paraules en una frase.

TRASTORNS ESPECÍFIC DEL LLENGUATGE:     Alteració en l’adquisició i el desenvolupament del llenguatge sense que hi hagi causa intel·lectual, neurològica, física ni sensorial en condicions idònies. Es pot veure afectada l'expressió o també la comprensió. La majoria d’ocasions es veu afectada l’estructura de la sintaxi, la seqüència ordenada de les paraules, i en menor grau la semàntica i la pragmàtica.

DISFLUÈNCIES / TARTAMUDESA:     Trastorn de la comunicació en què la fluïdesa de la parla es trenca per repeticions, prolongacions, o pauses anormals de sons i síl·labes.

DISFONIES FUNCIONALS:     Pèrdua de la qualitat de la veu sense que hi hagi una lesió identificable. Sol succeir per un mal ús o abús excessiu de la veu, per tensió muscular, perquè no respirem bé, per una tècnica vocal inadequada, per factors psicològics (molt estrès), o per ús d'inhaladors o reflux gastroesofàsic; en tots dos casos es perjudiquen les cordes vocals.

DEGLUCIÓ ATÍPICA:     Consisteix en la postura i ús inadequats de la llengua en el moment de la deglució (empassat); la llengua es posiciona entre els incisius o es recolza contra la cara posterior en acabar la masticació, i realitza una pressió contra ells durant la deglució (empassat d'aliment).

LOGOPÈDIA PER A LA TERCERA EDAT:
- Estimulació de l’Atenció i la Memòria: Estratègies i tècniques que els permetin resoldre les fallades de memòria.
- Dificultats en llenguatge i comunicació: Dificultats de comprensió, producció d'oracions complexes, producció del discurs, d'accés al lèxic…
- Funcions executives: Memòria funcional, raonament lògic, orientació espai-temporal, presa de decisions i resolució de problemes, planificació i execució d'accions…
- Gnòsies: Reconeixement d'objectes, sons i formes, amb la finalitat que sàpiguen i/o recordin per a què serveixen o què signifiquen.
- Praxies: Exercitació dels músculs de la cavitat oral per fer el seu llenguatge més intel·ligible.
- Preservació de la lectura i de l'escriptura

TÈCNIQUES D'ESTUDI:     Enfocat als alumnes de secundària i que presentin alguna de les dificultats d'aprenentatge esmentades més amunt.
Es pretén facilitar al pacient-alumne de tècniques mitjançant el seguiment d'uns passos estructurats, que s'apliquen per arribar a tenir la comprensió correcta dels textos i continguts acadèmics, assimilar-los i integrar-los.

Gema Jordà Pou
Logopèdia Col. Nº1129
 

AMCRISME SL (CENTRE MÈDIC SANT FELIU) únicament utilitza cookies que permeten el funcionament i la prestació dels serveis oferts a la pàgina web i que en cap cas tracten dades de connexió i/o dels dispositius per finalitats estadístiques ni capten hàbits de navegació per finalitats publicitàries. OK | + info